Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością.

1 Tm 2,1


przy parafii św. Andrzeja Boboli w Gdynii Obłużu

Czas JEZUSA

Dla Ciebie Jezu, z Tobą Maryjo, w jedności ze Świętym Józefem !

Przez Jego Krew !

rośnij...

Jezus

modlitwa

uwielbienie

24 h dla PANA

wznieś się wyżej !

Odżyj z Jezusem!

Powstań z grobu i żyj !

pamiętaj o ciszy

kochaj !

Ojciec

Łaska

w każdej chwili trwaj przy Jezusie!

czy twój dom jest domem modlitwy ?

Jezus Ciebie ocali

módl się !

Statut SNE Gdańsk

STATUT KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA

GDAŃSKIEJ SZKOŁY  NOWEJ EWANGELIZACJI „JEZUS ŻYJE”

Gdańsk 2010

 

ROZDZIAŁ I

USTANOWIENIE - SIEDZIBA


ART. 1


1.Katolickie Stowarzyszenie Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji - "Jezus Żyje" działa w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz przepisy zawarte w ustawie: Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. Nr 79/2001 poz.855 ) oraz w ustawie O stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.Nr.29/1989, poz.154 z późniejszymi zmianami), jako prywatne katolickie stowarzyszenie wiernych.


2.Patronami Stowarzyszenia są: Najświętsza Maryja Panna Gwiazda Nowej Ewangelizacji, święty Michał Archanioł, święty Józef i święty Wojciech. Świętem patronalnym jest dzień 23 kwietnia (Uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika).

3.Stowarzyszenie działa na podstawie wyżej wymienionych przepisów oraz niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.

4.Katolickie Stowarzyszenie Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji - "Jezus Żyje", zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją katolicką o charakterze dobrowolnym i samorządnym.


5.Skrócona nazwa Stowarzyszenia brzmi: Katolickie Stowarzyszenie "Jezus Żyje"


6.Stowarzyszenie może używać sztandaru, odznaki, legitymacji członkowskich oraz pieczęci.


ART. 2


1.Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Gdynia.

2.Terenem działania Stowarzyszenia jest Archidiecezja Gdańska. Stowarzyszenie może podjąć również działania na terenie innej diecezji za zgodą jej biskupa.


3.Stowarzyszenie jest poddane nadzorowi biskupa diecezjalnego (por. kan. 323 KPK).

 


ROZDZIAŁ II

CEL STOWARZYSZENIA


ART. 3


1.Celem Stowarzyszenia jest szerzenie wiary chrześcijańskiej we wszystkich jej aspektach: duchowym, kulturalnym, ekumenicznym, społecznym, charytatywnym, międzyosobowym i międzynarodowym. 


2.Stowarzyszenie realizując swój cel podejmuje pracę w służbie Nowej Ewangelizacji, by usilnie dążyć do osiągnięcia ścisłego związku między wiarą a życiem (por. kan. 327 oraz 298 §1 KPK).


3.Dla osiągnięcia wymienionego celu Stowarzyszenie podejmuje niżej wymienione formy działania:


a)modlitwę, rekolekcje, kursy, pielgrzymki,

b)szkoły ewangelizacji i instytuty formacji filozoficzno-teologicznej,

c)wspieranie grup modlitewno - ewangelizacyjnych przy parafiach,

d)ewangelizacje uliczne, festyny, koncerty, prelekcje, sympozja, konferencje,

e)wydawnictwa,

f)spotkania ewangelizacyjne w szkołach, zakładach pracy, szpitalach, domach opieki i pomocy społecznej, 

g)resocjalizację w zakładach karnych poprzez spotkania ewangelizacyjne,

h)zespoły muzyczne,

i)działania charytatywne w szczególności poprzez dofinansowywanie wypoczynku dzieci i młodzieży oraz kosztów związanych z udziałem w rekolekcjach osób niezamożnych, 

j)aktywność wychowawczą, w szczególności poprzez uświadamianie zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu i przyjmowania narkotyków, 

k)wsparcie apologetyczne uświadamiające zagrożenia związane z działalnością sekt, 

l)promowanie wartości prorodzinnych,

m)zaangażowanie środków masowego przekazu.


4.Cel Stowarzyszenia realizowany jest przede wszystkim przez Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Wojciecha o zasięgu diecezjalnym, działającą w ramach programu pastoralnego Redemptoris Missio.


5.Stowarzyszenie podejmuje wszelkie inne działania konieczne dla osiągnięcia celu instytucjonalnego, a także sprzyja inicjatywom podejmowanym przez członków Stowarzyszenia, jeżeli zostały zaaprobowane przez Zarząd.


6.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. 


ART. 4

1.Stowarzyszenie dla realizacji swego celu, może podejmować ścisłą współpracę z innymi katolickimi stowarzyszeniami, ruchami krajowymi i zagranicznymi oraz z innymi Kościołami chrześcijańskimi zgodnie z wymogami dialogu ekumenicznego Kościoła Katolickiego.


2.Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA


ART. 5

1.Członkowie Stowarzyszenia, którzy mogą być duchownymi lub wiernymi świeckimi dzielą się na: 

a)członków zwyczajnych, 

b)członków wspierających. 

2.Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne pełnoletnie, ochrzczone, które uczestniczą w działalności Stowarzyszenia w sposób stały i przynależały do Stowarzyszenia przynajmniej przez rok  w charakterze członków wspierających oraz zostały wpisane do księgi członków Stowarzyszenia. W szczególnych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia może skrócić okres, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.


3.Członkami wspierającymi mogą być:

c)osoby pełnoletnie, ochrzczone, które przynależą do Stowarzyszenia i uczestniczą w działalności Stowarzyszenia,

d)małoletni, którzy ukończyli 16 rok życia, ochrzczeni, uczestniczący w działalności Stowarzyszenia,

e)osoby prawne, stowarzyszenia oraz organizacje społeczne, kulturalne, zawodowe, turystyczne i rekreacyjne, opieki społecznej i inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 


4.Kandydat na członka powinien złożyć podanie do Zarządu, który podejmie odpowiednią decyzję.


5.Członkiem Stowarzyszenia nie może być ten, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej albo zerwał ze wspólnotą kościelną i podlega ekskomunice wymierzonej wyrokiem lub dekretem (por. kan. 316 §1 KPK).

 

ART. 6

1.Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługują następujące prawa:

a)udział w przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie,

b)czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Organów Stowarzyszenia.


2.Członkom wspierającym przysługuje prawo udziału w przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie.ART. 7


Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do:

1)przestrzegania Statutu, Regulaminów i decyzji organów Stowarzyszenia,

2)wpłaty wpisowego i rocznej składki w wysokości określonej przez Zarząd,

3)współpracy w ramach własnych możliwości w działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie zgodnie z art.3 niniejszego statutu.

ART. 8


Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje przez:


1)zgon,


2)wystąpienie;  Każdy członek może dobrowolnie opuścić Stowarzyszenie. Następuje ono, gdy członek nie zamierza dłużej uczestniczyć w życiu i działalności Stowarzyszenia. Wypowiedzenie członkostwa należy złożyć na piśmie w Zarządzie Stowarzyszenia.


3)wykreślenie; Następuje przez uchwałę Zarządu Stowarzyszenia, podjętą w sytuacji kiedy członek nie uczestniczy bez uzasadnionego powodu w życiu Stowarzyszenia, lub z nim nie współpracuje. Przed wydaniem takiej uchwały Zarząd powinien poznać przyczyny powodujące nie uczestniczenie członka w życiu Stowarzyszenia. 

Od uchwały Zarządu dotyczącej wykreślenia członka można odwołać się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od otrzymania uchwały. 


4)wykluczenie członka; Decyzja wykluczenia członka zostaje podjęta przez Walne Zebranie Członków:

a)z racji ważnych powodów dotyczących niewypełniania zobowiązań członkowskich,

b)wejścia w kolizję z kościelnym prawem (por. kan. 316 KPK).

Przed wykluczeniem powinny być przedstawione członkowi motywy decyzji wykluczenia z zaznaczeniem odpowiedniego terminu przedstawienia ewentualnych wyjaśnień. 

 

ART. 9


Członkowie, którzy utracili członkostwo, jak również spadkobiercy zmarłego członka nie mogą żądać zwrotu dokonanych wpłat, ani też nie mają żadnego prawa do majątku Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ III A

ZASADY TWORZENIA I DZIAŁANIA ODDZIAŁÓW STOWARZYSZENIAART. 9 1

1.Do powstania oddziału Stowarzyszenia potrzebnych jest co najmniej dziesięciu założycieli.

2.Decyzję o powołaniu oddziału podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek jego założycieli określając jego siedzibę.

3.Kandydat na członka powinien złożyć podanie do Zarządu oddziału Stowarzyszenia. Zarząd oddziału przekaże podanie do Zarządu Stowarzyszenia.

4.Członek założyciel oddziału z chwilą podjęcia decyzji przez Zarząd Stowarzyszenia o powołaniu oddziału, staje się członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.

5.Członek zwyczajny Stowarzyszenia nie będący członkiem oddziału staje się nim po złożeniu pisemnego oświadczenia do Zarządu oddziału.

6.Członek zwyczajny i wspierający Stowarzyszenia może być założycielem oddziału.


ART. 9 2


Prawa i obowiązki członków oraz ustanie członkowstwa w oddziale regulują przepisy Rozdz. III, Art. 6, 7, 8 i 9 Statutu Stowarzyszenia.ART. 9 3

Członkowie oddziału Stowarzyszenia mogą odwoływać się od uchwał Zarządu oddziału Stowarzyszenia do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

ART. 9 4


Organami oddziału Stowarzyszenia są:

1)Walne Zebranie Członków, 

2)Zarząd.ART. 9 5


1.Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków oddziału Stowarzyszenia należy: 

a)zatwierdzanie programów działalności oddziału, 

b)wybór Zarządu oddziału. 


2.W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu oddziału Stowarzyszenia w trakcie trwania kadencji skład osobowy tych organów uzupełniany jest spośród kandydatów, którzy na Walnym Zebraniu Członków oddziału otrzymali kolejno najwyższą liczbę głosów. Liczba wybranych w ten sposób członków organów nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.


3.Do Walnego Zebrania Członków oddziału stosuje się przepisy Rozdz. IV, Art. 12, Pkt 1-6; 8 i 9 Statutu Stowarzyszenia.

 

ART. 9 6

1.Zarząd oddziału Stowarzyszenia wybrany przez Walne Zebranie Członków oddziału Stowarzyszenia składa się z:

a)Prezesa oddziału,

b)Wiceprezesa oddziału, 

c)Skarbnika oddziału.


2.Zarząd oddziału składa się z trzech do siedmiu członków. Decyzję o liczbie członków Zarządu podejmuje Walne Zebranie Członków oddziału.


3.Walne Zebranie Członków oddziału Stowarzyszenia wybiera w tajnym głosowaniu Prezesa oddziału oraz pozostałych członków Zarządu oddziału. 


4.Prezesa oddziału zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia.


5.Zarząd oddziału konstytuuje się wybierając ze swojego grona Wiceprezesa

i Skarbnika. Kadencja Zarządu trwa jeden rok, po czym Zarząd oddziału może być wybrany ponownie.


6.Do kompetencji Zarządu oddziału Stowarzyszenia należy:

a)kierowanie działalnością oddziału,

b)podejmowanie inicjatyw dla realizacji celów Stowarzyszenia,

c)przyjmowanie deklaracji członkowskich,

d)zwoływanie Walnego Zebrania Członków oddziału na zasadach określonych w Art. 12 Statutu Stowarzyszenia,

e)wydawanie wytycznych organizacyjnych w celu przygotowania Walnego Zebrania Członków oddziału,

f)stwarzanie warunków do współpracy i utrzymywanie łączności ze wszystkimi osobami, grupami i środowiskami, które realizują cele zbieżne z celami Stowarzyszenia określonymi w Statucie i pozostają poza formalnymi strukturami Stowarzyszenia,

g)odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg członkowskich oddziału, 

h) wykonywanie uchwał podjętych przez Walne Zebranie Członków oddziału.


7.Osobą odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg członkowskich oddziału jest Skarbnik.


8.Zarząd oddziału zwoływany jest przez Prezesa oddziału lub na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu oddziału. Informacja o takim zebraniu powinna dotrzeć do członków Zarządu oddziału co najmniej na dwa dni przed ustalonym terminem zebrania.


9.Zarząd oddziału może skutecznie podejmować uchwały jeśli obecnych jest więcej niż połowa członków, w tym Prezes lub Wiceprezes. Uchwały Zarządu oddziału podejmowane są większością dwóch trzecich głosów. 


10.Cały Zarząd oddziału, jak i każdy z jego członków, może być odwołany z ważnych przyczyn uchwałą Walnego Zebrania Członków oddziału podjętą większością dwóch  trzecich głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków oddziału. Wniosek o odwołanie Zarządu oddziału, jak i każdego z jego członków,  musi zostać podpisany przynajmniej przez pięciu członków zwyczajnych  oddziału.

 

ART. 9 7

1.Pracę Zarządu oddziału organizuje jego Prezes.


2.Prezes oddziału Stowarzyszenia reprezentuje oddział na zewnątrz.  


3.W przypadku nieobecności Prezes oddziału zastępuje go Wiceprezes.


ART. 9 8


1.W przypadku zmniejszenia się liczby członków oddziału poniżej dziesięciu członków oddział ulega likwidacji.


2.Decyzję o likwidacji oddziału podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.


3.Postanowienia  art. 19 Statutu Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio. 

 

ART. 9 9

1.Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia przysługuje prawo kontroli działalności oddziału oraz jego władz.


2.Do zaciągania zobowiązań majątkowych przez Zarząd oddziału wymagane jest pełnomocnictwo Zarządu Stowarzyszenia.W sprawach nieuregulowanych niniejszym rozdziałem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Statutu Stowarzyszenia.
ROZDZIAŁ IV

ORGANY STOWARZYSZENIA


ART. 10


Stowarzyszenie w sposób określony  w Statucie wybiera moderatora w rozumieniu przepisu kanonu 324 §1 KPK.


ART. 11

Organami Stowarzyszenia są:

1)Walne Zebranie Członków,

2)Zarząd, 

3)Komisja Rewizyjna.


ART. 12

1.Walne Zebranie Członków składa się z członków zwyczajnych wpisanych do księgi członków.


2.Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd lub Przewodniczącego Zarządu.


3.Walne Zebranie Członków jest zwoływane przynajmniej raz na rok. Członkowie powinni zostać powiadomieni o tym pisemnie przynajmniej na 7 dni przed ustaloną datą zebrania.


4.Zebrania nadzwyczajne są zwoływane w miarę potrzeby i za każdym razem, gdy do Zarządu lub Przewodniczącego złożone zostało żądanie na piśmie, umotywowane przynajmniej przez dziesięciu członków. W przypadkach nagłych wyżej wspomniany termin zwołania może być zredukowany do 5 dni.


5.Walne Zebranie Członków w pierwszym terminie zwołania jest ważne, gdy jest obecna zwykła większość członków.


6.W przypadku, gdy w terminie określonym w pkt. 5 uczestniczy mniej niż połowa członków Stowarzyszenia po upływie 20 min. od godziny określonej w zawiadomieniu  o Walnym Zebraniu Członków, kworum stanowią członkowie obecni na Walnym Zebraniu Członków.


7.Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: 

a)zatwierdzanie ogólnych programów działalności Stowarzyszenia,

b)zatwierdzanie rocznego bilansu,

c)zatwierdzanie wewnętrznych Regulaminów,

d)wybór Zarządu,

e)wybór Komisji Rewizyjnej,

f)przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, udzielanie im absolutorium,

g)zmiana nazwy Stowarzyszenia,

h)uchwalanie oraz zmiana statutu Stowarzyszenia,

i)podejmowanie uchwał o powołaniu i likwidacji oddziałów Stowarzyszenia.
8.Posiedzeniu Walnego Zebrania Członków przewodniczy Przewodniczący Zarządu lub podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczący. 


9.Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały poprzez głosowanie. Głosowania mają charakter jawny, z wyjątkiem decyzji personalnych, które podejmowane są w głosowaniu tajnym. Uchwały, poza przypadkami określonymi przez Statut, podejmowane są zwykłą większością głosów.


10.W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu Stowarzyszenia oraz   Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji skład osobowy tych organów uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów według kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten sposób członków organów nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

ART.13


1.Zarząd wybrany przez Walne Zebranie Członków składa się z:

a)Przewodniczącego,

b)dwóch Wiceprzewodniczących,

c)Sekretarza,

d)Skarbnika,

e)Administratora,

f)dodatkowo w skład Zarządu mogą wejść osoby wybrane spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia - dokładną liczbę ustala  walne zebranie członków przed wyborami.  


2.Walne Zebranie Członków wybiera w tajnym głosowaniu Przewodniczącego i oddzielnie pozostałych członków Zarządu. Zarząd konstytuuje się wybierając Sekretarza, Skarbnika i Administratora i dwóch Wiceprzewodniczących. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, po czym Zarząd może być wybrany ponownie. 


3.Przewodniczącego wybranego przez Walne Zebranie Członków zatwierdza biskup diecezjalny.


4.Do kompetencji Zarządu należy:

a)kierowanie działalnością Stowarzyszenia,

b)podejmowanie inicjatyw dla realizacji celów Stowarzyszenia,

c)nadzór nad prowadzoną przez Stowarzyszenie działalnością gospodarczą, 

wydawniczą i kulturalną,

d)rozpatrywanie wniosków w sprawach przyjmowania nowych członków oraz ustania  członkostwa w  Stowarzyszeniu,

e)zwoływanie zebrania o czym mowa w art.12 i wydawanie wytycznych organizacyjnych w celu przygotowania zebrania członków,

f)stwarzanie warunków do współpracy i utrzymywanie łączności ze wszystkimi osobami i grupami oraz środowiskami, które realizują cele zbieżne z celami Stowarzyszenia określonymi w Statucie i pozostają poza formalnymi strukturami Stowarzyszenia,

g)odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg członkowskich,

h)nadzorowanie administracyjnej strony działalności Stowarzyszenia przy

realizacji decyzji podjętych przez organy  Stowarzyszenia,

i)ustanawianie pełnomocników do działania w imieniu Zarządu w określonym zakresie (np. do spraw gospodarczych, wydawniczych lub kulturalnych),

j) wykonywanie uchwał podjętych przez Walne Zebranie Członków,

k)Zatwierdzanie Prezesa oddziału.

     

5.Administrator jako członek Zarządu przyjmuje odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg członkowskich (administracyjnych) oraz nadzoruje administracyjną stronę działalności Stowarzyszenia przy realizacji decyzji podjętych przez organ Władz Stowarzyszenia.


6.Zarząd jest zwoływany przez Przewodniczącego lub na wniosek co najmniej trzech członków Zarządu. Informacja o takim zebraniu powinna dotrzeć do członków Zarządu co najmniej na dwa dni przed ustalonym terminem zebrania.


7.Zarząd może skutecznie podejmować uchwały jeśli obecnych jest więcej niż połowa członków, w tym Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. Uchwały Zarządu podejmowane są większością dwóch trzecich głosów. W przypadku równej ilości głosów uchwałę uważa się za odrzuconą.


8.Cały Zarząd, jak i każdy z jego członków, może być odwołany z ważnych przyczyn uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętą większością dwóch  trzecich głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków. Wniosek o odwołanie Zarządu, jak i każdego z jego członków,  musi zostać podpisany przynajmniej przez ośmiu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.


ART.14


1.Przewodniczący organizuje pracę Zarządu. 


2.Przewodniczący reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.  


3.W przypadku jego nieobecności lub przeszkody zastępuje go Wiceprzewodniczący.


4.Przewodniczący Zarządu jest równocześnie moderatorem w rozumieniu przepisów  Kodeksu Prawa  Kanonicznego.ART. 15


1.Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków zwyczajnych, wybranych na walnym zebraniu członków spośród osób nie będących w Zarządzie.


2.Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata i jej członkowie mogą być wybrani ponownie.


3.Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a)kontrola administracji Stowarzyszenia;

b)czuwanie nad realizacją Statutu Stowarzyszenia;

c)przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej Stowarzyszenia;

d)czuwanie nad regularnym prowadzeniem księgowości oraz kontrola zgodności bilansu z wynikami ksiąg rachunkowych, jak również zgodności dokumentów z obowiązującym prawem.

e)Komisja Rewizyjna może w każdej chwili przystąpić do czynności kontrolnych.


4.Członkowie Komisji Rewizyjnej zobowiązani są do sporządzenia protokołu ze wszystkich przeprowadzonych kontroli i włączenia go do specjalnej księgi.


5.Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały jeśli obecnych jest więcej niż połowa członków, w tym Przewodniczący. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są większością dwóch trzecich głosów członków obecnych. 


6.Orzeczenia Komisji Rewizyjnej, z uwzględnieniem odnośnych przepisów prawa kościelnego i państwowego, są wiążące i ostateczne.ART.16


Członkowie Stowarzyszenia mogą odwoływać się od uchwał Zarządu do Walnego Zebrania Członków w sprawach kontrowersyjnych (spornych) z powołaniem się na odnośne przepisy Statutu czy wewnętrznych Regulaminów.


ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA


ART. 17


1.Majątek Stowarzyszenia stanowią:

a)wpisowe,

b)obowiązkowe składki dokonywane przez członków w wysokości ustalonej corocznie przez Zarząd,

c)darowizny,

d)spadki i zapisy,

e)dochody z własnej działalności,

f)dochody z ofiarności publicznej,

g)każdy inny dochód osiągnięty przez Stowarzyszenie.


2.Majątkiem Stowarzyszenia są ruchomości, nieruchomości, wartości niematerialne, prawa autorskie i dochody z praw majątkowych.


3.Do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

 


ART.18


1.Stowarzyszenie samodzielnie zarządza dobrami, które posiada.


2.Odpowiedni Regulamin zatwierdzony przez walne zebranie członków określać będzie sposoby zarządzania dobrami Stowarzyszenia.ROZDZIAŁ VI

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA


ART. 19


1.Stowarzyszenie może zostać rozwiązane w przypadku niemożności osiągnięcia zamierzonych celów, potwierdzonej przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu większością dwóch trzecich głosów przy obecności przynajmniej połowy członków.


2.Stowarzyszenie może być zniesione przez biskupa diecezjalnego, jeśli działalność Stowarzyszenia obraca się na poważną szkodę doktryny lub dyscypliny kościelnej, albo powoduje zgorszenie wiernych (por. kan. 326 §1 KPK).


3.W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, dobra - z zachowaniem praw nabytych, a także woli ofiarodawców (por. kan. 326 §2 KPK) - zostaną przeniesione na instytucje realizujące cele analogiczne do celów Stowarzyszenia, wskazane wyraźnie przez walne zebranie członków podczas posiedzenia, o którym mowa wyżej.


4.Walne zebranie członków wyznaczy ponadto jednego lub więcej likwidatorów.
ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY KOŃCOWE


ART. 20


1.W nawiązaniu do tego, co przewiduje art.5 niniejszego Statutu, członkowie, którzy uczestniczą w powstawaniu Stowarzyszenia (założyciele) uzyskują status członków zwyczajnych.


2.Członkowie, którzy wstąpią do Stowarzyszenia w ciągu 12 miesięcy od daty jego założenia, mogą otrzymać status członków zwyczajnych.ART. 21


Zmiana Statutu Katolickiego Stowarzyszenia Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji - "Jezus Żyje" wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością dwóch  trzecich głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków za aprobatą biskupa diecezjalnego (por. kan. 299 §3 KPK).


ART. 22


Stowarzyszenie zostaje zawierzone Najświętszej Maryi Pannie zgodnie z tekstem modlitwy zawierzenia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego statutu.


ART. 23

Walne Zebranie Członków upoważnia Zarząd do opracowania jednolitego tekstu Statutu Stowarzyszenia.

 

Gdańsk, 06.03.2010 r.

 

Załącznik nr 1 

do Statutu Katolickiego Stowarzyszenia Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji „Jezus Żyje” Modlitwa zawierzenia Stowarzyszenia 


Wielka Boga - Człowieka Matko, Błogosławiona Dziewico, Bogiem Sławiona Maryjo, Królowo Świata, Królowo Apostołów i Polski Królowo!

W Uroczystość Twego Niepokalanego Poczęcia w roku Wielkiego Jubileuszu nasze myśli kierujemy ku Tobie nasza Matko. “Niewiasto, oto syn Twój”, tymi słowami Jezus zawierzył Ci Apostoła Jana, a wraz z nim każdego z nas. Maryjo, jesteś blaskiem, który nie przyćmiewa światłości Chrystusa, bo istniejesz w Nim i przez Niego. W Tobie jaśnieje pełnia łaski. Całą swą istotą mówisz “fiat”.

Z ufnością błagamy Cię dziś o wstawiennictwo, uciekając się pod Twoją macierzyńską opiekę. Za łaską Pana rozpoznaliśmy w Twoim umiłowanym Synu Słowo Boże, które stało się ciałem w Twoim łonie. Swoim wstawiennictwem wyjednaj nam, o Matko, aby owoce tego Roku nie zostały zmarnowane, a ziarna łaski rozwijały się aż do pełnej miary świętości, do jakiej wszyscy jesteśmy powołani.

Najświętsza Panno, pragniemy Ci dzisiaj oddać naszą przeszłość i przyszłość. Żyjemy w niezwykłej epoce, porywającej i zarazem pełnej sprzeczności. Wierzymy, że zbawienie jest tylko i wyłącznie w Twoim Synu Jezusie . Matko pragniemy zabrać Cię do siebie, jak apostoł Jan i prosimy, ucz nas naśladować Twojego Syna.

“Niewiasto, oto dzieci Twoje!” Oto my, Twoje dzieci, stajemy przed Tobą, słabi i grzeszni, i składamy u stóp Twoich siebie samych i wszystko co mamy. Zawierzamy Twemu Niepokalanemu Sercu nasze życie, wszystkie wysiłki, myśli, wolę, nasze wspólnoty, ich rozwój i posługę.

Gwiazdo Nowej Ewangelizacji, proś za nami Twego umiłowanego Syna, aby udzielił nam obficie Ducha Świętego, Ducha Prawdy, który jest źródłem życia. Przyjmij Go dla nas i z nami, jak w pierwotnej wspólnocie jerozolimskiej zgromadzonej wokół Ciebie w dniu Pięćdziesiątnicy. Niech Paraklet otworzy serca nasze na miłość i sprawiedliwość. Niech On napełni nas pokojem i prowadzi w pokornej służbie do ludzi.

O Matko, Ciebie za Patronkę naszą i Królową uznajemy. Tobie, Jutrzenko zbawienia, powierzamy naszą drogę w nowym Milenium, abyśmy pod Twoim przewodnictwem na progu nowego życia spotkali przychodzącego Chrystusa, Światłość świata i jedynego Zbawiciela, który żyje i króluje z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Wigilia Uroczystości Niepokalanego Poczęcia

7 grudnia roku pańskiego 2000

 

Diakonia Modlitewna

Diakonia Muzyczna

Diakonia Tańca

Multimedia

© 2012 Wspólnota Uwielbienia
Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies.
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies .| Zrozumiałem i akceptuję.